0 Năm

Hình thành và phát triển

0 Tổ chức

Thành viên

0 Khách hàng

Tiếp cận vốn TCVM

0 tỷ USD

Dư nợ vốn vay khách hàng TCVM

tài liệu nổi bật

BẢN TIN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN SỐ 2 – FI NOTE 2

Để tiếp nối xu hướng nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tài chính toàn diện, Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam thực hiện chuỗi … (more...)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2018

Những thành tựu đạt được năm 2018 đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của mỗi thành viên VMFWG, sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác và cơ … (more...)

BẢN TIN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN SỐ 1 – FI NOTE 1

Để tiếp nối xu hướng nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tài chính toàn diện, Nhóm Công tác Tài chính Vi mô Việt Nam thực hiện chuỗi … (more...)

Danh bạ các tổ chức Tài chính vi mô

Nhằm tăng cường minh bạch thông tin hoạt động tài chính vi mô, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đã thực hiện việc thu thập … (more...)

Chương trình giải thưởng CMA