Tuần lễ Tài chính toàn diện 2019

This post is also available in: English (English)

Tuần lễ tài chính toàn diện (FIW) là một tuần diễn ra các cuộc hội thảo, tọa đàm toàn cầu về các bước quan trọng nhất cần thiết để thúc đẩy tài chính toàn diện.

Mục tiêu của Tuần lễ Tài chính toàn diện là:

  • Kết hợp toàn bộ cộng đồng tài chính toàn diện để khám phá các vấn đề về tài chính toàn diện ngoài khả năng tiếp cận
  • Tạo cơ hội lãnh đạo giữa các bên liên quan khác nhau
  • Tạo đối thoại và cộng đồng
  • Thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp trong ngành tài chính

Năm 2019 là năm thứ 5 tổ chức Tuần lễ tài chính toàn diện, đây cũng là cơ hội để củng cố cộng đồng các bên tham gia đa dạng hơn và xây dựng một hệ thống tài chính toàn diện hơn.

Với chủ đề: Tài chính toàn diện cho cái gì và để làm gì? Như một lời kêu gọi hành động để xem xét lại các mục tiêu và nỗ lực đổi mới để đạt được chúng.

Tuần lễ tài chính toàn diện 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 23-25 tháng 10 năm 2019.

Xem thêm thông tin chi tiết tại địa chỉ: http://financialinclusionweek.org/