Tổ chức The Social Performance Task Force (SPTF)

This post is also available in: English (English)

Tổ chức The Social Performance Task Force (SPTF) là một tổ chức thành viên phi lợi nhuận với hơn 3.000 thành viên từ khắp nơi trên thế giới. Các thành viên của SPTF đến từ mọi nhóm cổ đông trong tài chính toàn diện. SPTF hợp tác với các bên liên quan này để phát triển và thúc đẩy các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt cho quản lý hiệu quả xã hội (SPM), trong nỗ lực làm cho các dịch vụ tài chính an toàn hơn và có lợi hơn cho khách hàng.

Xem thêm thông tin về tổ chức tại địa chỉ: https://sptf.info/