Tổ chức tài chính vi mô CEP có vốn điều lệ hơn 900 tỷ đồng

This post is also available in: English (English)

Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) vừa có quyết định về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc thay đổi mức vốn điều lệ của Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm từ 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng) lên 907.927.316.633 đồng (Chín trăm linh bảy tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu ba trăm mười sáu nghìn sáu trăm ba mươi ba đồng) từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ đầu tư phát triển, Vốn tài trợ của các tổ chức, cá nhân và Vốn do Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Đồng thời, NHNN sửa đổi khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 1234/GP-HCM ngày 28/10/2016 do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm như sau:

“ Vốn điều lệ: 907.927.316.633 đồng (Chín trăm linh bảy tỷ chín trăm hai mươi bảy triệu ba trăm mười sáu nghìn sáu trăm ba mươi ba đồng)”.

Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm có trách nhiệm tuân thủ quy định tại Điều 16 Thông tư số 10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018 của NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của Tổ chức tài chính vi mô.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 1234/GP-HCM ngày 28/10/2016 do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho người lao động nghèo tự tạo việc làm.