Thông tư số 32/2015/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày 31/12/2015, Thống đốc NHNN ký ban hành Thông tư số 32/2015/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân và có hiệu lực từ ngày 1/3/2016.

Theo đó, Quỹ tín dụng nhân dân phải thường xuyên duy trì tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%.

Kết thúc ngày làm việc, QTDND phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong ngày làm việc tiếp theo và tỷ lệ khả năng chi trả trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo tối thiểu bằng 1.

QTDND phải duy trì tỷ lệ của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn tối đa là 30%.

Thông tư quy định về giới hạn cho vay phù hợp với quy định tại Điều 126, Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng và thực tiễn hoạt động của QTDND nhằm hạn chế việc tập trung tín dụng vào đối tượng là người quản lý, điều hành QTDND, đảm bảo không gây rủi ro đạo đức, tránh trường hợp lợi dụng chức vụ để vay, dẫn đến thất thoát vốn của QTDND như trong thời gian qua.