Thông tư 34/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức phi chính phủ

Kính gửi Quý thành viên,

Thông tư 34/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành sắp có hiệu lực thi hành

Nguyên tắc chung

  1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ chỉ được huy động vốn bằng ngoại tệ dưới hình thức tiếp nhận tài trợ, viện trợ không hoàn lại từ tổ chức, cá nhân là người không cư trú để thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô.
  2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành về tiếp nhận và sử dụng ngun vn tài trợ, viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức, cá nhân là người không cư trú; quy định về quản lý ngoại hối đối với nguồn vốn ngoại tệ quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan khi tiếp nhận, sử dụng ngun tài trợ, viện trợ bng ngoại tệ để thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô.
  3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ không được huy động vn bng ngoại tệ để thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô ngoài hình thức quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều khoản thhành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 02 năm 2020.

Đối với các thỏa thuận huy động vốn bằng ngoại tệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ để thực hiện chương trình dự án tài chính vi mô đã được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ tiếp tục thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết. Việc sửa đổi, bổ sung các thỏa thuận sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chi tiết vui lòng đọc tại đây