Thông tư 10/2018/TT-NHNN Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô 

Ngày 09/04/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-NHNN quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô, trong đó có thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh 05 ngày làm việc trở lên.

Cụ thể, trong hồ sơ đề nghị tạm ngừng kinh doanh từ 5 ngày làm việc trở lên, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động do sự kiện bất khả kháng, tổ chức tài chính vi mô phải có phương án xử lý các rủi ro phát sinh do việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, trong đó có phương án dự kiến để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến quyền và lợi ích khách hàng.

Tối thiểu 60 ngày, trước ngày dự kiến tạm ngừng kinh doanh, tổ chức tài chính vi mô gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước. Trong 25 ngày, từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi được chấp thuận tạm ngừng kinh doanh, tổ chức tài chính vi mô phải thông báo với khách hàng, niêm yết thời gian và lý do tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại trụ sở chính và các địa điểm giao dịch.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/06/2018.

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính mời Quý thành viên và đối tác tham khảo nội dung của Thông tư 10/2018/TT-NHNN Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô  theo các văn bản Tiếng Việt đính kèm dưới đây. Văn bản tiếng Anh đang được dịch và sẽ được Nhóm gửi tới anh/chị ngay khi hoàn thành:
Trân trọng thông báo.