Thông báo Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các Tổ chức Tài chính vi mô

Kính gửi: Thành viên VMFWG

Trung tâm Tư vấn Nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (tiền thân là Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam – VMFWG) xin trân trọng thông báo Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực cho các Tổ chức Tài chính vi mô  từ ngày 4 đến 5 tháng 7 năm 2015 tại Tiền Giang với sự hỗ trợ tài chính của tổ chức ADA, tổ chức Give2Asia (thông qua Quỹ Metfile), cụ thể như sau:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khóa đào tạo về “Mô hình quản trị của các tổ chức tài chính vi mô”

Mục đích: Nâng cao nhận thức của các tổ chức Tài chính vi mô (TCTCVM) về quy định pháp lý đối với cấu trúc quản trị và quản lý rủi ro của các TCTCVM, đồng thời tham chiếu với mô hình quản trị của TCTCVM quốc tế.

Thời gian: 2 ngày, ngày 04 và 05 tháng 7 năm 2015

Nội dung:

– Mô hình cơ cấu tổ chức quản trị điều hành theo quy định pháp lý tại Việt Nam;

– Tham chiếu mô hình quản trị của TCTCVM quốc tế;

– Quy định hiện hành về hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với các TCTCVM tại Việt Nam;

– Giới thiệu về Quản trị rủi ro, các loại rủi ro (rủi ro hoạt động, rủi ro bên ngoài, rủi ro thể chế, rủi ro tài chính) và một số quy định và quy trình quản lý rủi ro đối với TCTCVM;

– Tham khảo mô hình, cơ cấu quản trị của TCTCVM cấp phép tại Việt Nam;

– Bài tập thực hành về mô hình, cơ cấu quản trị của tổ chức.

Đối tượng tham dự: Cán bộ quản lý của các tổ chức tài chính vi mô; Quản lý vùng, trưởng chi nhánh, …

Giảng viên: Ông Phí Trọng Hiển – Tiến sĩ kinh tế – Vụ Chính sách an toàn hoạt động ngân hàng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Khóa đào tạo về “Chế độ kế toán cho các tổ chức tài chính vi mô”

Mục đích: Giúp học viên nắm được nội dung cơ bản về hệ thống phương pháp hạch toán kế toán, chu trình kế toán và kế toán các nghiệp vụ chủ yếu, báo cáo tài chính, yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính, xác nhận tính trung thực và hợp lý của các thông tin tài chính quan trọng trước khi thực hiện phân tích và nắm được cách tính toán hệ thống các chỉ tiêu tài chính từ các dữ liệu trên các báo cáo tài chính.

Thời gian: 2 ngày, ngày 04 và 05 tháng 7 năm 2015

Nội dung:

– Hệ thống phương pháp hạch toán kế toán đối với TCTCVM;

– Chu trình kế toán và kế toán các nghiệp vụ chủ yếu đối với TCTCVM;

– Cập nhật chính sách (dự thảo thông tư) về chế độ kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô;

– Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính;

– Nguyên tắc lập, trình bày Báo cáo tài chính;

– Nội dung đặc thù về Báo cáo tài chính của TCTCVM và mối quan hệ giữa các báo cáo;

– Một số chỉ tiêu cơ bản và phân tích BCTC.

Đối tượng tham dự: Kế toán trưởng, cán bộ kế toán tại các TCTCVM

Giảng viên: Bà Phạm Thị Thơm – Thạc sỹ Kinh tế – Vụ Tài chính Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PHÍ THAM DỰ

  • Đối với đại diện thành viên VMFWG tham gia VMFWG với tư cách tổ chức

– Đăng ký dưới 10 học viên/khóa đào tạo: 4.000.000 đồng/học viên/khóa đào tạo (Bốn triệu đồng chẵn)

– Đăng ký từ 10 học viên trở lên/khóa đào tạo: 1.200.000 đồng/học viên/khóa đào tạo (Một triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn)

  • Đối với thành viên VMFWG tham gia với tư cách cá nhân: 4.000.000 đồng/học viên/khóa đào tạo (Bốn triệu đồng chẵn)
  • Đối với đại diện tổ chức không là thành viên VMFWG và các cá nhân khác: 8.000.000 đồng/đại biểu/khóa đào tạo (Tám triệu đồng chẵn)

Lưu ý: Chi phí này dùng để trang trải một phần chi phí tổ chức.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo, hình thức và mức hỗ trợ đào tạo, phương thức thanh toán tại Thông báo và Phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý đại biểu xác nhận khả năng tham dự trước ngày 25/6/2015 bằng cách điền vào Phiếu đăng ký gửi kèm và fax/ email /gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ liên hệ sau:

NHÓM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM

Tầng 2, Số 23, phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thông tin liên lạc:

Chị Nguyễn Thu Huyền – Ban Tổ chức

Điện thoại: +84 4 3935 2060 (Máy lẻ: 103/ DD: 0936.818.773)   |  Fax: +84 4 3935 2059

Email: event@microfinance.vn

Website: www.microfinance.vn

Kính mong Quý đại biểu dành thời gian tham dự để Khoá đào tạo thành công tốt đẹp.

Tài liệu gửi kèm:

1.-Thong-bao-Khoa-dao-tao

2.-Phu-luc-1

3.-MB01-Mau-viet-Ban-tin

4.-MB-02-Phieu-dang-ky-tham-gia

5.-MB-03-Giay-de-nghi-thanh-toan

Trân trọng,

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giám điều hành VMFWG