Thông báo Chương trình Công nhận cá nhân, tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019

 

Chương trình Công nhận cá nhân, tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019 (sau đây gọi tắt là Chương trình CMA 2019) là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam tài trợ nhằm ghi nhận và tôn vinh sự đóng góp của tổ chức tài chính vi mô, các tổ chức liên quan và của khách hàng tài chính vi mô trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế và hướng đến Tài chính toàn diện ở Việt Nam. Chương trình CMA do Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) thực hiện với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và nguồn tài trợ từ Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi – Việt Nam.

Nhóm công tác Tài chính vi mô (VMFWG) tiến hành gửi thông báo CMA 2019 và hồ sơ đăng kí CMA 2019 để Quý tổ chức đăng kí. Chi tiết  thông báo, số lượng, giá trị giải thưởng và hồ sơ đăng kí vui lòng xem tại file đính kèm tại đây 

Đối tượng tham gia:

  1. Đối với cá nhân, đáp ứng các điều kiện sau:
    • Khách hàng đang vay vốn TCVM liên tục trong 3 năm gần đây, có lịch sử trả nợ tốt sử dụng vốn TCVM hiệu quả, chưa từng nhận Giải thưởng CMA những năm trước đây và được đề cử từ Tổ chức hoặc Chương trình/dự án TCVM tại Việt Nam;
    • Ưu tiên khách hàng TCVM là người nghèo, người thu nhập thấp, những người thuộc đối tượng yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn;
    • Không phải là người thân, quen của Ban tổ chức CMA, Hội đồng giám khảo CMA hoặc đại diện của tổ chức đề cử;
  1. b. Tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu CMA 2019 là các tổ chức TCVM đã được cấp phép theo Luật Tổ chức tín dụng 2010 và tổ chức khác (có tư cách pháp nhân độc lập) đang thực hiện chương trình/dự án TCVM theo Quyết định số 20/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  2. Tổ chức có ý tưởng sáng tạo liên quan đến hoạt động Tài chính vi mô hướng tới Tài chính toàn diện CMA 2019 là các tổ chức trong nước, có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến Tài chính toàn diện; có ý tưởng sáng tạo nhằm thúc đẩy hoạt động TCVM hướng đến Tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Giá trị giải thưởng:

Chương trình CMA 2019 trao tặng 30 giải thưởng, với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng do Qũy Citi-Ngân hàng Citi tài trợ, gồm:

02 giải thưởng dành cho các tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu CMA 2019: mỗi giải trị giá 100 triệu đồng:

01 tổ chức TCVM cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng sáng tạo hướng đến Tài chính toàn diện CMA 2019 (MFI 01)

01 tổ chức TCVM hoạt động hiệu quả bền vững hướng đến Tài chính toàn diện CMA 2019 (MFI 02)

01 giải thưởng CMA dành cho Tổ chức có ý tưởng sáng tạo liên quan đến hoạt động TCVM hướng tới Tài chính toàn diện (FI01) – Giá trị giải thưởng 100 triệu đồng;

27 giải thưởng dành cho khách hàng tài chính vi mô, bao gồm:

01 giải thưởng dành cho khách hàng TCVM có mô hình khởi nghiệp xuất sắc CMA 2019 (CMA 01) –

Giá trị giải thưởng 200 triệu đồng;

01 giải thưởng dành cho khách hàng TCVM tiêu biểu tác động tích cực đến Tài chính toàn diện CMA 2019 (CMA 02) – Giá trị giải thưởng 60 triệu đồng;

01 giải thưởng dành cho khách hàng TCVM trẻ tiêu biểu CMA 2019 (CMA 03) – Giá trị giải thưởng 30 triệu đồng;

01 giải thưởng dành cho khách hàng TCVM tiêu biểu CMA 2019 có ý tưởng kinh doanh thân thiện với môi trường (CMA 04) – Giá trị giải thưởng 30 triệu đồng;

01 giải thưởng dành cho khách hàng TCVM tiêu biểu CMA 2019 có ý tưởng sáng tạo (CMA 05) – Giá trị giải thưởng 30 triệu đồng;

22 giải thưởng dành cho khách hàng TCVM tiêu biểu CMA 2019 – Giá trị giải thưởng 10 triệu đồng/01 khách hàng TCVM tiêu biểu CMA 2019 (CMA 06)

* Các cá nhân và tổ chức đạt giải CMA 2019 được Ban tổ chức hỗ trợ chi phí tham dự Lễ trao giải CMA 2019.

Hồ sơ đăng kí:

Đối với các tổ chức đăng ký giải thưởng CMA 2019:

+ Điền thông tin vào mẫu SPI 4 (mẫu 03)

+ Điền thông tin vào MFI Factsheet (mẫu 09)

+ Điền dữ liệu vào Data Input Form 2019 (đối với các tổ chức chưa gửi Data Input Form 2019 cho Nhóm)

+ Điền danh sách đề cử các khách hàng TCVM cho giải thưởng CMA 2019 (mẫu 06)

+ Ký vào bản Quy tắc ứng xử VMFWG (mẫu 07)

+ Gửi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 (nếu có)

Đối với khách hàng TCVM đăng ký giải thưởng CMA 2019:

+ Điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ đăng kí (mẫu 01)

+ Ký bản cam kết CMA 2019 (mẫu 02)

+ Cung cấp hình ảnh về khách hàng và hoạt động/mô hình sản xuất, kinh doanh;

+ Các tài liệu liên quan (bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận) (nếu có);

Đối với các tổ chức có ý tưởng sáng tạo liên quan đến hoạt động tài chính vi mô hướng tới tài chính toàn diện:

+ Bản đánh giá Tổ chức  có ý tưởng sáng tạo liên quan đến hoạt động tài chính vi mô hướng tới tài chính toàn diện

+ Bản sao giấy phép kinh doanh/Quyết định thành lập;

+ Báo cáo chi tiết về ý tưởng (nếu có);

+ Các tài liệu liên quan (bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận) (nếu có);

Mỗi tổ chức gửi ít nhất 05 hồ sơ của khách hàng TCVM (bao gồm bản mềm và bản scan) đã chấm sơ khảo theo thang điểm mẫu của Ban tổ chức về địa chỉ email: event@microfinance.vn trước 12:00 ngày 15 tháng 10 năm 2019. Đối với các tổ chức có ý tưởng sáng tạo liên quan đến hoạt động tài chính vi mô hướng tới tài chính toàn diện gửi hồ sơ đăng kí trước 12:00 ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Đối với các hồ sơ đã gửi trước ngày 30/9/2019, nếu tổ chức không yêu cầu hủy hồ sơ và gửi lại hồ sơ mới, BTC tiếp tục sử dụng thông tin này cho chương trình chính thức.

Mọi ý kiến đóng góp và vướng mắc trong quá trình đăng kí xin vui lòng gửi về địa chỉ email event@microfinance.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng,