Tăng tính an toàn cho các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

NHNN đang lấy ý kiến dự thảo xây dựng Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng.

Theo quy định của Luật Các TCTD, TCTD phi ngân hàng là loại hình TCTD được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. TCTD phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các TCTD phi ngân hàng khác.

Theo quy định tại Dự thảo Thông tư mới, các giới hạn về tỷ lệ an toàn hoạt động của các TCTD phi ngân hàng, các công ty tài chính hiện nay phải có quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay để bảo đảm việc sử dụng vốn vay đúng mục đích. Trong đó, phải có tiêu chí xác định một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan; chính sách tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan; quy định nguyên tắc phân cấp, ủy quyền việc quyết định, phê duyệt cấp tín dụng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan…

Bên cạnh đó, phải có quy định về việc phân tán rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng; phương pháp theo dõi, quản lý và việc phê duyệt, quyết định cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan ở mức từ 1% vốn tự có của TCTD phi ngân hàng trở lên.

Đọc thêm tại: https://thoibaonganhang.vn/tang-tinh-an-toan-cho-cac-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang-102749.html