Tài liệu tóm tắt – Sử dụng Công nghệ thông tin để cung cấp thông tin thời tiết trong nông nghiệp

This post is also available in: English (English)

Tài liệu này hiện chỉ có bản Tiếng Anh.

Xin vui lòng xem xem thông tin chi tiết tại đây.

Print Friendly, PDF & Email