Tài liệu tập huấn về Ứng dụng Công nghệ thanh toán và Kết nối sản phẩm trong TCVM

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) tham gia thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện tại Việt Nam thông qua việc chia sẻ tài liệu tập huấn về Ứng dụng Công nghệ thanh toán và Kết nối sản phẩm trong TCVM. VMFWG mong muốn rằng các tổ chức tài chính vi mô có thể tăng cường sử dụng, áp dụng công nghệ vào dịch vụ và sản phẩm của mình để giúp các khách hàng TCVM có thể tiếp cận dịch vụ tài chính một cách thuận lợi, hiệu quả và bền vững.

Hoi thao 29_3-đã chuyển đổi