Tài liệu đào tạo Marketing và Thương hiệu trong Dịch vụ tài chính

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính vi mô tiếp cận với các dịch vụ phát triển kinh doanh theo nhu cầu, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) hi vọng rằng thông qua việc cung cấp Tài liệu đào tạo Marketing và Thương hiệu trong Dịch vụ tài chính sẽ giúp đỡ các khách hàng và tổ chức tài chính vi mô có thể tăng khả năng marketing và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ của mình

Ung dung so trong MKT tai chinh-đã chuyển đổi