Quyết định 20/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 12/06/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 20/2019/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó có nội dung đáng chú ý tại Điểm đ, Khoản 2 Điều 2 về Nhiệm vụ của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:

“đ) Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đối với chương trình, dự án tài chính vi mô theo quy định của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;”

Quý tổ chức quan tâm xin mời tải về Quyết định tại đây

Trân trọng