Quyết định 120/QĐ-NHNN năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2019

Kính gửi Quý thành viên

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 120/QĐ-NHNN năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2019

Nội dung văn bản Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2019 gồm 53 văn bản hết hiệu lực toàn bộ (Phụ lục 1 kèm theo) và 72 văn bản hết hiệu lực một phần (Phụ lục 2 kèm theo).

Trong đó có:

42 Thông tư 08/2009/ TT-NHNN ngày 28/4/2009 Hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 19/2019/TT-NHNN ngày 05/11/2019 quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 01/01/2020

61 Thông tư 03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018 quy định về cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô Khoản 2 Điều 36; Khoản 1 Điều 37 Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư có liên quan đến việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 05/10/2019

 

Ngoài ra còn có các văn bản pháp luật khác mà tổ chức tài chính vi mô thuộc đối tượng áp dụng khác, chi tiết xem tại văn bản đính kèm tại đây

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/1/2020