Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Ninh Phước (Ninh Phuoc)

This post is also available in: English (English)

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển Ninh Phước

Tầm nhìn: Trở thành tổ chức tài chính vi mô cung cấp dịch vụ chất lượng cao và bền vững cho nhóm gặp thách thức về kinh tế và xã hội, dân tộc thiểu số trên toàn Tình Ninh Thuận

Sứ mệnh: Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động như công cụ của Chính phủ Việt Nam trong hoạt động xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam

Nguồn: Ninh Phuoc

Tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ: https://www.facebook.com/Qu%E1%BB%B9-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-ph%E1%BB%A5-n%E1%BB%AF-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-Ninh-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-471430783221520/