Quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo

Nghị định số 12/2012/NĐ-CP có nội dung chính: Quy định về đăng ký và quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác, của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
Trong đó, nội dung cần lưu ý đối với các tổ chức hoạt động TCVM:  Thủ tục cấp, gia hạn, và sửa đổi đối với Giấy đăng ký hoạt động, hoặc Giấy đăng ký lập Văn phòng dự án, Giấy đăng ký lập Văn phòng đại diện của các tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, các quỹ xã hội, quỹ  tư nhân, hoặc các hình thức tổ chức xã hội, phi lợi nhuận khác, được thành lập theo luật pháp nước ngoài, có hoạt động hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận hoặc các mục đích khác tại Việt Nam.
Nghị định số 12/2012/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/06/2012.
Thông tin chi tiết: