Quỹ chung sức vì cộng đồng huyện Bạch Thông (BachThong)

This post is also available in: English (English)

Quỹ chung sức vì cộng đồng huyện Bạch Thông thuộc Dự án Tín dụng tiết kiệm ChildFund Bắc Kạn

Tầm nhìn: Quỹ chung sức vì cộng đồng huyện Bạch Thông phát triển vì một tương lai bền vững

Sứ mệnh: Quỹ trở thành nhà cung cấp đầy năng lực các dịch vụ tài chính vi mô theo chuẩn tốt nhất nhằm đóng góp vào việc nâng cao cuộc sống của các hộ gia đình

Nguồn: BachThong