NHNN ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ

Ngày 08/7/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1238/QĐ-NHNN Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 ngày 17/4/2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).


Kế hoạch này cụ thể hóa các giải pháp tại Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ nhằm đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về CMCN 4.0; Thúc đẩy nghiên cứu các công nghệ, thành tựu của CMCN 4/0 nhằm tăng cương năng lực quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngân hàng; Xây dựng cơ chế chính sách, quản lý thúc đẩy chuyển đổi số ngành Ngân hàng, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo; Phát triển hạ tầng thanh toán số đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong toàn Ngành để thích ứng với bối cảnh 4.0.

Kế hoạch bao gồm một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau: Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước; Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho sự chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0 và quá trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng; Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng yêu cầu của CMCN 4.0; Phát triển và nâng cao năng lực đổi sáng tạo; Phát triển nguồn nhân lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ ưu tiên; Thực hiện chính sách hội nhập quốc tế; Thúc đẩy chuyển đổi số trong NHNN;

Thống đốc yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc NHNN và Chủ tịch HĐQT/Hội đồng Thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về NHNN. Trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo NHNN để xử lý. Đồng thời, Thống đốc giao Vụ Thanh toán đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch hành động; hàng năm, tham mưu Thống đốc NHNN báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
NHNN ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ