Nghiên cứu “Đánh giá khả năng đóng góp vào rủi ro hệ thống của các quỹ tương hỗ quốc tế”

This post is also available in: English (English)

Nguồn: ADBmeasuring-systemic-risk-contribution-of-international-mutual-funds-1

Tác giả: Aizenman, Joshua, Jinjarak, Yothin, Zheng & Huanhuan

Ngày xuất bản: 15/09/2016

Nghiên cứu này phân tích hơn 10.000 quỹ tương hỗ để đưa ra bằng chứng về sự góp phần vào rủi ro hệ thống của các quỹ này từ năm 2000 đến năm 2011. Phân tích thực nghiệm của các tác giả theo dõi các rủi ro hệ thống của 10.570 quỹ tương hỗ đầu tư trên phạm vi quốc tế. Phát hiện chính của nghiên cứu là những đóng góp vào rủi ro hệ thống của các quỹ tương hỗ quốc tế nhiều hơn tỷ lệ quy mô của quỹ. Những khuyến nghị chính sách cũng được thảo luận xoay quanh các vấn đề thực tiễn của pháp lý, cách tiếp cận an toàn vĩ mô và hành vi chấp nhận rủi ro của các nhà quản lý quỹ.

Tải về toàn văn tại đây