Nghị quyết số: 24/2021/QH15 về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Kính gửi Quý Thành viên và đối tác VMFWG,

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi Qúy tổ chức nội dung “Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025″ do Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số: 24/2021/QH15.

Nội dung chi tiết: tại đây