Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

This post is also available in: English (English)

Ngân hàng Chính sách Xã hội

Tầm nhìn: Phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng ổn định, bền vững, đủ năng lực để thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước; gắn liền với việc phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác

Sứ mệnh: Ngân hàng Chính sách xã hội là một tổ chức phi lợi nhuận thực hiện tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng Chính sách xã hội hoạt động như công cụ của Chính phủ Việt Nam trong hoạt động xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam

Nguồn: VBSP

Tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ: https://vbsp.org.vn/