Mục tiêu & Giá trị cốt lõi

This post is also available in: English (English)

Mục tiêu

  • Mở rộng thành viên và phát triển mạng lưới TCVM bền vững
  • Trở thành “trung tâm dữ liệu TCVM và TCTD” cung cấp thông tin cho thành viên và các bên liên quan
  • Vận động chính sách, hỗ trợ phát triển Tài chính toàn diện tại Việt Nam.
  • Tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ phát triển kinh doanh và kết nối nguồn lực TCVM

Giá trị cốt lõi

  • Tập trung vào người nghèo/người thu nhập thấp/doanh nghiệp siêu nhỏ.
  • Chuyên nghiệp & Bền vững.
  • Hợp tác & Hiệu quả.
  • Đại diện & Minh bạch.