Mời tham gia góp ý dự thảo Dự thảo hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô theo Thông tư số 05/2019/TT-BTC

Kính gửi Thành viên và Đối tác của VMFWG,

Nhóm Công tác TCVM tiếp tục đầu mối thực hiện tổng hợp góp ý của các tổ chức TCVM tới NHNN về nội dung văn bản sắp được ban hành.

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2019/TT-BTC ngày 25/01/2019 của Bộ Tài chính về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định các tài khoản cấp 2, cấp 3 và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính, Vụ Tài Chính – Kế toán NHNN đã nghiên cứu, xây dựng Dự thảo hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô hướng dẫn bổ sung các tài khoản tổng hợp cấp 2, cấp 3, kết cấu và nội dung hạch toán từng tài khoản. Nội dung Dự thảo đính kèm trong email.

Để hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức vi mô phù hợp với nội dung Thông tư số 05/2019/TT-BTC, tình hình thực tế nghiệp vụ phát sinh, đề nghị các tổ chức thành viên gửi ý kiến đóng góp về địa chỉ email: event@microfinance.vn hoặc taichinhvimo@gmail.com để Ban thư ký tổng hợp gửi NHNN trước ngày 05/7/2019.

Trân trọng