Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

Kính gửi Thành viên VMFWG,

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị nội dung Dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô  (gửi kèm).
Đề nghị anh/chị nghiên cứu và gửi ý kiến tham gia qua email trước ngày 15/9/2018 để VMFWG tổng hợp và gửi đơn vị soạn thảo nội dung tham gia góp ý Dự thảo.
Đề nghị tham gia góp ý theo nguyên tắc sau:
1. Ghi rõ nội dung cần chỉnh sửa
2. Lý do và căn cứ đề nghị.
Trân trọng.