Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình,dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ

Kính gửi Thành viên và Đối tác của VMFWG,

Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) kính gửi anh/chị nội dung Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình,dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức phi chính phủ (gửi kèm).
Đề nghị anh/chị nghiên cứu và gửi ý kiến tham gia qua email trước ngày 10/01/2019 để VMFWG tổng hợp và gửi đơn vị soạn thảo nội dung tham gia góp ý Dự thảo.
Đề nghị tham gia góp ý theo nguyên tắc sau:
1. Ghi rõ nội dung cần chỉnh sửa
2. Lý do và căn cứ đề nghị.
Trân trọng!