Mạng lưới SEEP

This post is also available in: English (English)

Mạng lưới SEEP (SEEP NETWORK) hay thường gọi là SEEP là tổ chức phi lợi nhuận có mạng lưới học tập hợp tác và hỗ trợ các chiến lược tạo cơ hội cho những người dân dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, tham gia vào thị trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Thông qua mạng lưới thành viên, họ tham gia vào một loạt các bên liên quan, bao gồm các tổ chức phát triển, tổ chức phi chính phủ, công ty thương mại, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, chính phủ và nhà tài trợ để tạo cơ hội đối thoại xuyên tổ chức, thúc đẩy các tiêu chuẩn thực hành mới, tạo điều kiện hợp tác và hỗ trợ thử nghiệm và nhân rộng các cải tiến mới.

Tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ: https://seepnetwork.org/