Lợi ích và trách nhiệm của thành viên

  1. Quyền lợi:

–       Có cơ hội được giới thiệu và kết nối tới các nhà đầu tư, nhà tài trợ tham gia đầu tư vào Ngành Tài chính vi mô;

–       Tham gia góp ý vào quá trình xây dựng quy định chính sách cho hoạt động TCVM;

–       Được nhận tập san Tài chính vi mô hàng năm; Báo cáo năm; cập nhật thông tin liên quan đên Ngành;  sử dụng và tiếp cận các tài liệu có liên quan đến Ngành tại thư viện của VMFWG; Được mời tới đại hội đoàn thể của VMFWG nhưng không có quyền bỏ phiếu; Có quyền tham gia vào các cuộc họp, sự kiện và hoạt động của VMFWG;

–       Được tiếp cận các ấn phẩm, đánh giá nhu cầu đào tạo với mức phí ưu đãi

– Được tham gia các khóa tập huấn, đào tạo và chương trình hội thảo do Nhóm Công tascc tài chính vi mô tổ chức miễn phí hoặc với chi phí ưu đãi

  1. Trách nhiệm:

–          Tham gia ý kiến và đề xuất chủ đề cho các cuộc họp của VMFWG;

–          Hợp tác cung cấp thông tin và các bài viết hàng tháng, để xuất chủ đề nghiên cứu hoặc trao đổi thông tin theo nhu cầu, tập san Tài chính vi mô…v…v;

–          Tham gia vào các nghiên cứu và khảo sát được VMFWG thực hiện;

–          Thông báo bằng văn bản khi có thay đổi trong tổ chức (tên, cơ cấu, chức danh …)

–          Thực hiện nghĩa vụ đóng phí thành viên đúng hạn.