Lễ công nhận cá nhân và tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2012 (CMA 2012)

Lễ công nhận cá nhân và tổ chức tài chính vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2012 (CMA 2012)- VIETNAM MICROFINANCE WORKING GROUP