Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động Tài chính vi mô hướng đến Tài chính toàn diện tại Việt Nam

This post is also available in: English (English)

Hướng đến mục tiêu vận động chính sách thúc đẩy Tài chính toàn diện, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) mong rằng thông qua việc cung cấp thông tin về Khuôn khổ pháp lý cho Hoạt động Tài chính vi mô hướng đến Tài chính toàn diện tại Việt Nam sẽ giúp các tổ chức tài chính vi mô có thêm thông tin về cơ sở pháp lý, để có thể xây dựng chiến lược và định hướng phát triển thể chế hoạt động của các tổ chức trong thời gian tới.

SLIDE TRÌNH BÀY 29.3.2021 mai

ẢNH HƯỞNG VỀ CƠ CẤU HOẠT ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ ĐỐI VỚI TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM