Khóa học Kiểm soát nội bộ trong tổ chức TCVM, ngày 30-31/08/2012