Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME)

This post is also available in: English (English)

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là tổ chức xã hội- nghề nghiệp cấp quốc gia, tổ chức Hiệp hội của doanh nghiệp có số lượng hội viên lớn nhất tại Việt Nam.

Mục đích, tôn chỉ: 

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, được thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh vì sự phát triển bền vững và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; giữ vai trò cần nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với Nhà nước để đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội; phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động chủ yếu

– Tập hợp phản ánh ý kiến của DN đến Bộ, ngành, chính phủ.
– Tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật.
– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của  DN hội viên khi bị xâm hại.
– Truyền thông, quảng bá và cung cấp thông tin cho DN.
– Tư vấn thực hiện chính sách & pháp luật, xúc tiến thương mại liên doanh liên kết.
– Hỗ trợ vay vốn, đào tạo nhân lực.
– Thực hiện dự án hỗ trợ DN phát triển bền vững.
– Phong trào văn hóa, thể thao phúc lợi xã hội, thi đua khen thưởng

Một số mục tiêu hoạt động 2016 – 2021
– Tăng cường vai trò trách nhiệm đại diện của hệ thống Hiệp hội trong tham gia xây dựng tổ chức, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển SMEs.
– Tư vấn hỗ trợ SMEs phát triển SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh & trách nhiệm xã hội, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ hỗ trợ SMEs phát triển bền vững.
– Bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên.
– 100% tỉnh, thành phố TW đều có tổ chức đại diện SMEs tham gia thành viên Hiệp hội; 40% DN đang kinh doanh là hội viên; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung ương Hiệp hội & các Hội SMEs thành viên.

Tìm hiểu thêm thông tin tại website: http://www.vinasme.vn

Bài viết trước đó Mục tiêu & Giá trị cốt lõi