Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 116/2013/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền

This post is also available in: English (English)

Kính gửi Quý thành viên,

Sau khi Luật phòng, chống rửa tiền được ban hành, ngày 04/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2013. Mặc dù Nghị định 116 đã có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn cụ thể, chi tiết các quy định của Luật phòng, chống rửa tiền, tuy nhiên, qua quá trình triển khai đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập cần sớm được chỉnh sửa, bổ sung. Chính vì vậy, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ.

Đề nghị các tổ chức thành viên nghiên cứu và gửi ý kiến đóng góp theo mẫu sau:

STT Nội dung dự thảo nghị định sửa đổi Nội dung góp ý/cần giải thích thêm Căn cứ

 

và gửi về địa chỉ email: event@microfinance.vn hoặc taichinhvimo@gmail.com để Ban thư ký tổng hợp gửi NHNN trước ngày 25/9/2019.

Trân trọng,