Góp ý dự thảo Dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược tài tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

Kính gửi Quý thành viên và đối tác,

Căn cứ Công văn số 6153/NHNN-VCL ngày 09/08/2019 của Viện Chiến lược Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc xin ý kiến đối với Dự thảo Quyết định phê duyệt chiến lược tài tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam (VMFWG) tiến hành tổng hợp ý kiến của thành viên và đối tác của VMFWG về Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Đây là một chiến lược hết sức quan trọng định hướng cho sự phát triển của Ngành tài chính nói chung và Tài chính vi mô nói riêng trong thời gian tới.

Theo đó, kính đề nghị Quý đơn vị phối hợp thực hiện góp ý đối với Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 và Tờ trình về việc phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trước ngày 13/8/2019 qua địa chỉ email taichinhvimo@gmail.com hoặc event@microfinance.vn.

Trân trọng,