Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 18/2018/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng. (chi tiết gửi kèm)

Tải tại đây: