Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Hiện nay  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN  ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Trong đó có nội dung  […] tổ chức tài chính vi mô dự kiến sẽ thuộc đối tượng giám sát của Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương”

Quý tổ chức quan tâm xin mời tải về thông tư tại đây

Ngoài ra, Nhóm công tác tài chính vi mô xin gửi kèm Bản so sánh, thuyết minh giữa Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng (Dự thảo Thông tư) và Thông tư 08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017 của Thống đốc NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng(Thông tư 08)) tại đây

Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=3002

Trân trọng,