Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

This post is also available in: English (English)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Nội dung chi tiết: [Xem toàn văn]