Dự thảo Thông tư quy định v/v ủy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư quy định v/v Uy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán.

Nội dung chi tiết Dự thảo Thông tư quy định v/v ủy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán xem tại đây và bản thuyết minh Dự thảo Thông tư quy định v/v ủy thác và nhận ủy thác trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán xem tại đây

Xin lưu ý Điều 2 về đối tượng áp dụng. để cân nhắc góp ý đưa tổ chức TCVM và chương trình dự án TCVM vào đối tường áp dụng hay không?