Dự thảo Thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

NHNN Việt Nam lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. (chi tiết gửi kèm)

Tải tại đây: