Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Quy chế hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (sau đây gọi tắt là Tổ thường trực) quy định nhiệm vụ và chế độ làm việc của Tổ thường trực và Nhóm thư ký giúp việc Tổ thường trực (sau đây gọi tắt là Nhóm thư ký) trong việc thực hiện những nhiệm vụ do Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (Ban chỉ đạo) giao phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo. Trong đó có sự tham gia của Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam.

Dự thảo quyết định thành lập Tổ thường truc-sau tong hop y kien