Dự thảo Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (sau đây gọi tắt là Tổ thường trực) là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo; phục vụ công việc hành chính và hậu cần cho Ban chỉ đạo.

Dự thảo quyết định thành lập Tổ thường truc-sau tong hop y kien