Dự thảo – Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

DỰ THẢO

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP

ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài

của Chính phủ.

Xem toàn văn tại đây