Danh bạ các tổ chức Tài chính vi mô

This post is also available in: English (English)

Nhằm tăng cường minh bạch thông tin hoạt động tài chính vi mô, Nhóm Công tác Tài chính vi mô Việt Nam đã thực hiện việc thu thập và phân tích thông tin dữ liệu các tổ chức TCVM Việt Nam trong 7 năm qua. Năm 2018 là năm thứ bảy liên tiếp, VMFWG xuất bản cuốn Danh bạ các tổ chức TCVM nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về hoạt động tài chính vi mô Việt Nam thông qua số liệu. Cuốn danh bạ TCVM được đánh giá cao từ các Cơ quan quản lý nhà nước, các nhà đầu tư cùng các tổ chức TCVM tham gia cung cấp thông tin. VMFWG đã nỗ lực liên lạc với hơn 60 tổ chức/ chương trình TCVM mời cung cấp thông tin, nhằm đem lại cái nhìn tổng quan chính xác hơn về thị trường và các nhà cung cấp dịch vụ TCVM. Danh bạ TCVM năm 2018 phân tích thông tin dữ liệu của 30 tổ chức TCVM. VMFWG cũng gặp khá nhiều khó khăn khi yêu cầu các chương trình/ dự án TCVM tham gia cung cấp dữ liệu bởi các TCTCVM hoạt động rời rạc, chưa có thông tin liên lạc, hệ thống báo cáo và quản lý thông tin dữ liệu các tổ chức còn khác nhau.

Danh bạ Tài chính vi mô Việt Nam đáp ứng mục tiêu vận động chính sách cho hoạt động TCVM tại Việt Nam thông qua việc cung cấp số liệu thông tin của các tổ chức có hoạt động TCVM tại Việt Nam tới cơ quan hoạch định chính sách, đặc biệt trong quá trình hoàn thiện quy định pháp lý trong hoạt động TCVM; đồng thời, hỗ trợ các tổ chức TCVM tự nghiên cứu và so sánh phân tích sự phát triển của tổ chức mình so với các tổ chức khác tại Việt Nam và các nước trong khu vực, làm cơ sở xây dựng định hướng phát triển trong thời gian tới, hỗ trợ tích cực cho hoạt động kết nối nguồn vốn thông qua việc cung cấp thông tin về hoạt động TCVM tại Việt Nam tới các nhà tài trợ, nhà đầu tư trong nước và quốc tế;

Cuốn Danh bạ TCVM năm 2018 hiện vẫn áp dụng mẫu thu thập thông tin của năm trước nhằm giúp các tổ chức quen thuộc với các thông số báo cáo, tăng tính chính xác của các thông tin được cung cấp, giảm hạn chế về sự khác biệt trong trình độ hiểu biết và hệ thống quản lý thông tin, ảnh hưởng tới sự nhất quán về số liệu phân tích và so sánh.

Tỉ lệ tự vững tài chính (FSS) không thể tính toán và phân tích được, phần lớn các tổ chức TCVM Việt Nam chưa cung cấp đủ thông tin để thực hiện tính toán đầy đủ các chỉ tiêu tài chính cần điều chỉnh, làm cơ sở đánh giá hiệu quả tài chính.

Bên cạnh đó, Danh bạ TCVM năm 2018 chỉ gồm thông tin của 30 tổ chức TCVM (bao gồm thành viên và đối tác của VMFWG) trong tổng số hàng trăm Chương trình/dự án TCVM hoạt động tại Việt Nam. Với các tổ chức TCVM không cung cấp thông tin trong năm 2017, chúng tôi không thể tính được mức trung bình hoặc so sánh sự thay đổi qua các năm của nhiều chỉ số quan trọng [1], dẫn tới hạn chế trong việc so sánh số liệu theo nhóm đồng đẳng giữa các tổ chức TCVM trong nước và các nước trong khu vực.

Ngoài ra, việc cung cấp thông tin cho Cuốn danh bạ TCVM phụ thuộc phần lớn vào mức độ cam kết và khả năng sẵn sàng hợp tác chia sẻ thông tin của các tổ chức, điều này tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tổng hợp dữ liệu, phân tích tổng thể và tăng cường minh bạch thông tin ngành TCVM tại Việt Nam – vấn đề mà chúng tôi mong muốn có thể khắc phục cho các Cuốn Danh bạ TCVM tiếp theo.

Năm 2018, VMFWG không thực hiện việc so sánh nhóm đồng đẳng với các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (theo phương pháp trung vị) do số lượng các tổ chức của các nước cung cấp tới MIX đều nhỏ hơn nhiều so với kích cỡ dữ liệu của 30 tổ chức của Viêt Nam.

Phương pháp so sánh theo nhóm đồng đẳng [2]

Các bảng phân tích so sánh nhóm đồng đẳng được thiết kế để giới thiệu các chuẩn mực đánh giá hiệu quả, giúp cho các nhà quản lý của các tổ chức TCVM có thể so sánh hiệu quả của tổ chức mình với các tổ chức TCVM trong cùng cấp độ hoạt động. Khi hoạt động TCVM gồm nhiều loại hình tổ chức và môi trường hoạt động khác nhau, một tổ chức TCVM cần so sánh với các tổ chức tương tự (được gọi là “nhóm đồng đẳng”) thì việc so sánh mới phù hợp và hữu ích hơn.

Nhóm đồng đẳng là tập hợp các tổ chức/ chương trình TCVM có đặc điểm giống nhau giúp các nhà quản lý tổ chức TCVM xác định ý nghĩa của việc so sánh kết quả hoạt động của tổ chức mình với kết quả của các tổ chức khác trong cùng nhóm đồng đẳng. Các bảng so sánh giới thiệu các nhóm đồng đẳng đơn giản, dựa trên việc xem xét một số đặc tính cơ bản. Điều này cho phép người sử dụng phân tích hiệu quả hoạt động dựa trên một tiêu chí chung, ví dụ so sánh tuổi của tổ chức, địa bàn hoặc quy mô hoạt động.

[1] Xem Định nghĩa các thuật ngữ và chỉ số để biết chi tiết cách tính các hệ số.

[2] Theo MIX Market