BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2018

Những thành tựu đạt được năm 2018 đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của mỗi thành viên VMFWG, sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác và cơ quan quản lý nhà nước. Với kết quả này, chúng tôi tin tưởng rằng VMFWG sẽ tiếp tục hợp tác phát triển hoạt động TCVM thực sự trở thành trụ cột vững mạnh trong quá trình phát triển chiến lược TCTD tại Việt Nam.

Tải báo cáo tại đây