Dự án nghiên cứu “Phát triển tài chính vi mô ở khu vực nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam”

This post is also available in: English (English)

Dự án “Phát triển tài chính vi mô ở khu vực nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam” đã được nghiên cứu và tập trung vào phân tích và đánh giá sự phát triển của tài chính vi mô ở khu vực nông thôn và nông nghiệp của Việt Nam như sau:

  • Phân tích việc thực hiện các hoạt động tài chính vi mô Việt Nam trong khu vực nông thôn và nông nghiệp, thể hiện những thành tựu và hạn chế cũng như nguyên nhân của chúng
  • Đề xuất các giải pháp phát triển ngành tài chính vi mô Việt Nam trong khu vực nông thôn và nông nghiệp trong thời gian tới.

Nghiên cứu này được nhóm nghiên cứu bao gồm các chuyên gia về tài chính vi mô từ Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân, CFRC, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện.

Kết quả dự án nghiên cứu “Phát triển tài chính vi mô ở khu vực nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam”