Diễn đàn Bảo hiểm Vi mô Việt Nam lần thứ nhất

Sự kiện: Diễn đàn

Thời gian: 09/03/2011

Địa điểm: Trung tâm Phát triển Phụ nữ, 20 Thụy Khuê, Hà Nội

Thông tin về sự kiện:

1. Giới thiệu:

Để tạo cơ hội thúc đẩy hoạt động bảo hiểm vi mô phát triển, ba tổ chức RIMANSI (Philippines), Dự án MAF của Hội LHPNVN và Dự án Bảo vệ Tương hỗ M7MPA của Trung tâm hỗ trợ Phát triển Nguồn lực tài chính Cộng đồng đã đồng phối hợp tổ chức Diễn đàn Bảo hiểm Vi mô Việt Nam lần 1 tại Hà Nội.

2. Thành phn tham gia

 

– Quốc tế: RIMANSI, ADB, Philippines, INGOs  

 

– Quốc gia: Bộ Tài chính, NHNNVN, các công ty bảo hiểm có liên quan, Hội LHPNVN, MAF,TYM, M7MPA, CFRC, các tổ chức TCVM, NGO

3. Mđích &Mc tiêu

– Mục đíchDiễn đàn nhằm mục đích vận động sự tham gia rộng rãi của các cơ quan ban ngành có liên quan trong lĩnh vực phát triển hoạt động bảo hiểm vi mô còn non trẻ tại Việt Nam.

– Mục tiêu cụ thể: là nhận được phản hồi từ các nhà thực hành, các nhà hoạch định luật pháp, các nhà nghiên cứu hoạt động và quản lý, kết quả đó sẽ hướng dẫn sự phát triển của bảo hiểm vi mô về các vấn đề sau:

 a) Nâng cao nhn thc v hođộng BHVM giành cho người nghèo và nhóm thu nhp thp

 b) Chia s nhng khó khăn thách thc gp phi khi thc hin hođộng này và gii pháp

 c) Chia s các chun mc v tính liêm khiết, an toàn, qun tr và cung cp dch v tt,

d) Xây dng chiến lược phát trin chương trình trung hn nhm xác định được nhng la chn cho vic phát trin lĩnh vc này trong tương lai.