Đề xuất quy định về giao dịch mua, bán giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Ảnh minh họa

Về đối tượng áp dụng, dự thảo Thông tư quy định: Bên bán, Bên mua giấy tờ có giá bao gồm các đối tượng sau: (1) Ngân hàng thương mại, công ty tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng được mua, bán hẳn giấy tờ có giá phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và Giấy phép thành lập, hoạt động của tổ chức tín dụng. (2) Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện mua, bán hẳn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Ban soạn thảo, quy định như trên được căn cứ vào quy định của Luật Các tổ chức tín dụng về hoạt động của ngân hàng thương mại, công ty tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã. Đồng thời, theo quy định pháp luật về phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đối tượng mua kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành trong nước bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Về đồng tiền trong giao dịch mua, bán giấy tờ có giá

Dự thảo Thông tư quy định đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán hẳn giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành là đồng Việt Nam do theo quy định về phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành giấy tờ có giá trong nước bằng đồng Việt Nam.

Về giấy tờ có giá được mua, bán

Dự thảo Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, bán hẳn kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu có thời hạn còn lại dưới 12 tháng để thống nhất thời hạn giao dịch giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với nhau và thời hạn tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiết khấu với khách hàng các giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành.

Đối với việc mua, bán trái phiếu

Dự thảo Thông tư quy định trái phiếu được mua, bán hẳn phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán và các văn bản khác hướng dẫn Luật Chứng khoán, do trái phiếu là một loại chứng khoán.

Ngoài ra, để hướng dẫn thống nhất các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện, Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn các nội dung về hình thức giao dịch, lưu trữ, cập nhật thông tin giao dịch, quy định nội bộ.

Xem nội dung dự thảo Thông tư tại đây.

Đọc thêm tại: https://thoibaonganhang.vn/de-xuat-quy-dinh-ve-giao-dich-mua-ban-giay-to-co-gia-cua-cac-to-chuc-tin-dung-105840.html