Công văn v/v quy định về hoạt động của chương trình và dự án tài chính vi mô

Kính gửi thành viên và đối tác VMFWG,

VMFWG trân trọng chia sẻ Công văn của Văn phòng Chính Phủ gửi Ngân hàng Nhà nước v/v quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô ngày 12/04/2017. Công văn nêu một số bổ sung và sửa đổi dựa trên ý kiến đóng góp của ban điều hành VMFWG, thành viên và đối tác VMFWG.

Nội dung chi tiết Công văn và bản ý kiến đóng góp xin vui lòng xem file đính kèm ngay dưới đây:

Công văn VPCP về quy định hoạt động TCVM

Trân trọng.