Hội thảo và tọa đàm

Diễn đàn tài chính vi mô châu Á 2014

Diễn đàn tài chính vi mô châu Á 2014

Mạng lưới ngân hàng cho người nghèo (BWTP) và Quỹ Hợp tác phát triển (FDC), phối hợp với nhà tài trợ chính Quỹ Citi và Hiệp hội tài chính vi mô của …