Tài chính vi mô Việt Nam

Tài chính vi mô là gì?

Tài chính vi mô là gì?

Tài chính vi mô là việc cấp cho các hộ gia đình rất nghèo các khoản vay rất nhỏ (gọi là tín dụng vi mô), nhằm mục đích giúp họ tham gia vào các hoạt …

Thúc đẩy chuyên nghiệp tài chính vi mô

Thúc đẩy chuyên nghiệp tài chính vi mô

Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô an toàn, bền vững hướng đến phục vụ người nghèo, người có thu nhập thấp được Chính phủ đánh giá là một …

Hà Nội: Tạo cơ chế mở cho DN vay vốn

Hà Nội: Tạo cơ chế mở cho DN vay vốn

Các TCTD đã có sự thay đổi trong việc tạo nguồn vốn, minh bạch hóa thủ tục để giúp DN có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn NH. Tín dụng …